VMworld 2016

VMworld 2016 EU Day 2 Keynote (My Thoughts)

VMworld 2016 EU Day 3 Keynote (My Thoughts)

VMworld 2016 Experience & Opportunity